قالب وبلاگ


بوم شناسی
بوم شناسی علم مطالعه روابط موجودات زنده با همدیگر و همچنین محیط آنهاست 
نويسندگان

علف گوش موشی یک گونه وحشی است که در تمام دنیا (بیشتر در نیمکره شمالی) پراکنده شده است. اندازه کوچک آن، سهولت در تغییر شکل، تغییرات ژنتیکی طبیعی زیاد و تعداد زیاد ابزارهای ژنتیکی و مولکولی از این گونه مدلی برای تحلیل های ژنتیکی و مولکولی ساخته است. همچنین اطلاعات حاصل از این گیاه باعث شده که به صورت موفقیت آمیزی برای گونه های غلات به کار رود.

تعیین توالی ژنوم علف گوش موشی عدم وجود مسیر ODC در این گونه گیاهی را آشکار کرد. جالب است که ژن های رمز کننده ODC در ژنوم آرابیدوسپیس لایراتا جدِ علف گوش موشی وجود ندارد و این پیشنهاد می کند که فقدان مسیر ODC قبل از جدایی نسل های تالیانا و لایراتا رخ داده است. ژن های AIH و CPA در علف گوش موشی به صورت یک نسخه منفرد وجود دارند. جهش در AIH یا CPA که فعالیت های آنزیمی آن ها را مختل می کند، به مرگ جنین منجر می شود و این مدرکی برای حفظ یک مقدار حداقلی پلی آمین ها جهت بقای گیاه است. علی رغم اینکه ژن های AIH یا CPAبه صورت یک کپی منفرد وجود دارند، ژن های به رمز درآورنده ی ADC و SPDS به صورت دو نسخه ای وجود دارند. یافتن دو نسخه از یک ژن در علف گوش موشی به دلیل دو برابر شدن های وسیع ژنوم در این گونه رایج است. پارالوگ های ژنی مختلف ممکن است از عناصر سیس مختلفی در راه انداز خود که پاسخ های رونویسی مختلفی تحت تنش فراهم می کنند، تکامل یافته باشد. این مسئله در مورد 1ADC و 2ADC صحت دارد. علی رغم اینکه بیان ژن 1ADC به میزان زیادی در پاسخ به سرما فراتنظیم[1] می شود، 2ADC مسئول پاسخگویی به خشکی، تنش اکسیداسیون، شوری و تنش های زیستی است. علاوه بر این، میزان mRNA ی ADC2 تحت شرایط تنش خیلی کمتر از 1ADC است که بیان ساختمانی تری دارد. همچنین SPDS توسط دو ژن یعنی 1SPDS و 2SPDS به رمز در می آید در صورتی که فقط یک ژن برای رمز کردن SPMS یافت شده است. قبل از شناسایی عملکرد آن، ژن 5ACL به عنوان یک اسپرمین سینتاز به حساب می آید. این ژن در صفحه جهش یافته هایی یافت می شود که اندازه ساقه آن ها کاهش یافته است. با این حال، جهش یافته های 5acl کاهش واضحی در میزان اسپرمین نشان نمی دهند. در سال های اخیر مشخص شده است که 5ACL آنزیم اسپرمین سینتاز را به رمز در نمی آورد بلکه آنزیم ترمواسپرمین سینتاز را رمز می کند و این مدرکی است که نشان می دهد بیوسنتز اسپرمین به یک ژن منفرد ( SPMS) وابسته است. در حالی که تخلیه پوترسین و اسپرمیدین در علف گوش موشی به کاهش زیستایی (جهش یافته ی smps/5acl هنوز زیستاست) منجر می شود. بنابراین، این مدرکی است برای اینکه اسپرمین و تی اسپرمین برای بقای سلول الزامی نیست. با این وجود، موتان های smps/5acl به شرایط تنش حساس تر هستند. اگر این از اثرات چندگانه (پلیوتروپیک) جهش 5acl ناشی شود، این موضوع جهت شفاف سازی باقی خواهد ماند.

به منظور یک زهکشی متابولیک کارآمد، برخی مسیرهای آنزیمی در مجموعه های درشت مولکولی که متابولوم ها نامیده می شوند، مونتاژ و سرهم می شوند. در سال های اخیر گروه ما گزارش کرده است که اولین متابولوم در گیاهان SPDS آمینوترانسرازها و SPMS آمینوترانسرازها را دربر می گیرد. گروه ها به کمک تکنیک هیبرید دو مخمر که از یک SPDS به عنوان غذا استفاده می کنند، پروتئین های واکنش دهنده SPDS و SPMS را شناسایی کردند. جالب است که 5ACL با SPDS یا SPMS واکنش و تعاملی نداشت. طی آزمایشات تفکیک ژل عصاره پروتئین سلول گیاهی، مجموعه هایی از پروتئین های SPMS-SPDS همراه با مجموعه هایی با وزن مولکولی بالاتر یافت شده اند که این شرکای مولکولی هنوز شناخته نشده اند. همبستگی بین SDPS و SMPS در گیاه علف گوش موشی یک زهکشی کارآمد پوترسین به اسپرمیدین (چیزهایی که اخیراً در گونه های مختلف مشاهده شده است) فراهم می کند. اگر دیگر اجزا مسیر بیوسنتزی پلی آمین به یک مجموعه درشت مولکولی تعلق داشته باشد (مثل AIH، CPA، ADC، SAMDC)، باید در سطح پروتئومیک مطالعه شود.

گیاه علف گوشی پنج ژن رمز کننده مختص پلی آمین اکسیداز ها دارد. 1PAO و 4PAO واکنشی مشابه با SMO تسریع می کند در حالی که 3PAO در مسیر برگشت عمل می کند و اسپرمین را به اسپرمیدین و اسپرمیدین را به پوترسین تبدیل می کند. رده سوم پروتئین های حوزه پلی امین اکسیداز از خویشاوندان دمتیلاز سیزین- ویژه 1 (1LSD) انسانی هستند که یک حوزه آمین اکسیداز مشابه پلی آمین اکسیدازهای وابسته به FAD دارد. 1LSD به عنوان یک هیستون دمیتلاز عمل می کند که معرف یک تنظیم کننده مهم ساختمان کروماتین و بیان ژن است. آرابیدوسپیس 4 ژن مرتبط با 1LSD دارد و آن هایی که در سرکوب FLC شرکت می کنند، یک تنظیم کننده منفی زمان گلاهی است.

در سال های اخیر برای شناسایی عمل پلی آمین ها در مقاومت به تنش غیر زیستی علایق روزافزونی نشان داده شده است. در بخش های آتی، ما به طور خلاصه خواهیم گفت کدام نشانه و معرف هایی دال بر این هستند که پلی آمین ها مولکول هایی کلیدی در پیام دهی تنش غیر زیستی و حمایت هستند. به دلیل محدودیت فضا ما بر نقش پلی آمین ها در تنش خشکی متمرکز می شویم گرچه آزمایشگاه تحقیقاتی ما به سرما، شوری علاقمند است و همچنین ما قصد داریم به ایده ها و دیدگاه هایی در خصوص تنش های زیستی دست یابیم.

 منبع

Rubén Alcázar, Marta Bitrián, Xavier Zarza and Antonio F. Tiburcio. Polyamine metabolism and signaling in plant abiotic stress protection. Recent Advances in Pharmaceutical Sciences II, 2012: 29-47 ISBN: 978-81-7895-569-8 Editors: Diego Muñoz-Torrero, Diego Haro and Joan Vallès.[1] Up regulate


موضوعات مرتبط: فیزیولوژِی گیاهی، ،
برچسب‌ها:
[ یک شنبه 6 مهر 1393برچسب:علف گوش موشی: مدلی برای تحقیق پلی آمین , ] [ 15:16 ] [ حمیدرضا قاسمی ]

بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر افزایش تحمل خشکی گیاه علفی رستاخیزی Sporobolus stapfianus در مقایسه با گیاه علفی و غیررستاخیزی Sporobolus pyramidalis

 هوشنگ امیریان*1، حمیدرضا قاسمپور2 ، مه لقا قربانلی3، سکینه ونایی4، حمیدرضا قاسمی5

1. کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2.استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3.استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان

4. کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

5. دانشجوی دکتری گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چكيده

در این تحقیق به بررسی اثر دهیدراسیون روی محتوای نسبی آب، محتوای کلروفیلی و آزمون زنده مانی سلول ها در دو گیاه Sporobolus stapfianu و Sporobolus pyramidalis طی خشک شدن پرداخته شد. افزون بر این با اعمال جداگانة تنش خشکی بر روی بافت های برگ هر دو گیاه، میزان نشت الکترولیت ها از بافت های برگ به عنوان فاکتوری برای اندازه گیری میزان آسیب وارده آمده به غشاهای سلول، مورد ارزیابی قرار گرفت. اعمال تنش بر روی نمونه ها  به مدت 50 روز با قطع کامل آبیاری انجام گردید و در طول این مدت ( با فواصل 10 روز یک بار) از بافت های هوایی دو گیاه نمونه برداری با سه تکرار انجام گرفت.  نتایج بدست آمده نشان داد که کاهش محتوای نسبی آب از 96 درصد در برگ های کاملاً آبدار به 8 درصد در برگهای خشک ، منجر به کاهش در محتوای کلروفیلی هر دو گیاه گشت. همچنین نتایج بدست آمده از بررسی میزان نشت الکترولیت ها از بافت های برگی هر دو گیاه، با داده های حاصل از آزمون زنده مانی سلول ها، همخوانی و رابطة قابل قبولی را نشان داد. در مجموع، نتایج داده ها با فاکتورهای مطالعه شده در گیاهان رستاخیزی و نقش آنها در القاء مقاومت به خشکی هماهنگی داشت.

 

واژه های کلیدی:

آزمون زنده مانی سلول، گیاهان رستاخیزی، محتوای کلروفیلی، محتوای نسبی آب، مقاومت به خشکی، نشت الکترولیت ها. 


موضوعات مرتبط: فیزیولوژِی گیاهی، ،
برچسب‌ها:

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 صفحه بعد

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کارشناس علوم گیاهی، کارشناس ارشد بوم شناسی گیاهی و دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان
آرشيو مطالب
مرداد 1393
خرداد 1393 ارديبهشت 1393 بهمن 1392 دی 1392 مهر 1392 شهريور 1392 تير 1392 خرداد 1392 ارديبهشت 1392 فروردين 1392 اسفند 1391 بهمن 1391 شهريور 1391 مرداد 1391 تير 1391 خرداد 1391 فروردين 1391
امکانات سایت

   آی پی رایانه شما :

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 248
بازدید دیروز : 168
بازدید هفته : 1101
بازدید ماه : 7906
بازدید کل : 221239
تعداد مطالب : 139
تعداد نظرات : 20
تعداد آنلاین : 1